صدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۳۶-۱۴ فروردین ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران

صدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۳۶-۱۴ فروردین ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران

36

صدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۳۶-۱۴ فروردین ۹۴، تلویزیون دیدگاه رو به ایران
این برنامه شامل: اتحاد عمل اپوزیسیون و فرقه گرایی: مازیار رازی
معرفی کارگر میلیتانت شماره ۸۰
رویکرد مارکسیستی: مانیفست کمونیست (۷) مازیار رازی
http://didgah.tv

Advertisements